Právne informácie

Informácie pre užívateľov sú zverejňované spoločnosťou AnTechNet, s.r.o. na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako "Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 • Obchodné meno: AnTechNet, s.r.o.
 • Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Sídlo: 1. mája č.58, Kysucké Nové Mesto 02401
 • Identifikačné číslo (IČO): 36 361 780
 • Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka: 1785/L

 • Viac informácií...

  V rámci elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej siete poskytovaných spoločnosťou AnTechNet, s.r.o. tvoria základný rozsah nasledujúce služby:
 • Internetové služby
 • Služby televízie (retransmisia)


 • Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené vo Všeobecných podmienkach spoločnosti AnTechNet, s.r.o. pre poskytovanie elektronických komunikácií (ďalej aj ako "Všeobecné Podmienky"). Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je dostupné tu: Všeobecné podmienky.

  Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami alebo iných identifikátorov sú uvedené v Tarifách príslušných služieb. Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete tu Cenník služieb.

  Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou je obsiahnutý v časti VI. Reklamačný poriadok Všeobecných podmienok spoločnosti AnTechNet, s.r.o., ktorých aktuálne znenie nájdete tu: Všeobecné podmienky.

  Informácie o práve účastníka predložiť spor po uskutočnení reklamačného konania Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb, nájdete v časti VII. Všeobecných podmienok, ktorých aktuálne znenie nájdete tu: Všeobecné podmienky.

  Spoločnosť AnTechNet, s.r.o. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

  Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou AnTechNet, s.r.o. nájdete v na stránke Viac informácií.... Druhy ponúkaných servisných služieb nájdete v Tarifách príslušných služieb Cenník služieb.

  Spoločnosť AnTechNet, s.r.o. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom uvedeným v časti II., článok 3 Všeobecných podmienok, ktorých aktuálne znenie nájdete tu : Všeobecné podmienky.

  Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou AnTechNet, s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb. Aktuálne znenia nájdete tu :
 • Cenník služieb
 • Všeobecné podmienky


 • Spoločnosť AnTechNet, s.r.o. aktuálne neponúka produkty špecificky určené pre zdravotne postihnutých Účastníkov.

  Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti AnTechNet, s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb.
  O používanie Služby sa môže uchádzať každý záujemca. Aktuálne znenia nájdete na :
 • Všeobecné podmienky
 • NA STIAHNUTIE


 • Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb a na webovej stránke. Aktuálne informácie a znenia týchto dokumentov nájdete na :
 • INTERNET
 • DUO
 • Užitočný SW


 • Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad pravidlá správneho využívania služieb (FUP), filtrovanie, blokovanie, agregácia) a tiež informácie o vplyve ich uplatnenia na využívanie služby koncovým používateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú sú uvedené najmä vo Všeobecných podmienkach a v Tarife služieb pre danú službu. Aktuálne znenia nájdete tu :
 • Cenník služieb
 • Všeobecné podmienky


 • Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnej Tarife k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

  Spoločnosť AnTechNet, s.r.o. v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 informuje, že prístup k programovým službám verejnosti získala od vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Povinnosť platiť za služby televízie obsahujúci predmetné programové služby tým nie je dotknutá.

  Pravidelné mesačné poplatky za poskytovanie služieb sa uhrádzajú vopred do 15-teho dňa príslušného obdobia za zvolenú službu v súlade s platnou tarifou pričom 15. (pätnásty) deň je posledný dňom splatnosti. Dňom splatnosti mesačného poplatku sa rozumie deň pripísania úhrady na účet spoločnosti AnTechNet, s.r.o.. Pri úhradách prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je nutné vždy uvádzať spravny variabilný symbol platby. Inak užívateľ berie na vedomie, že takéto platby bez správneho variabilného symbolu nebudú riadne zaúčtované a bude to považované za omeškanie užívateľa s úhradou ceny.

  Ak užívateľ nezaplatil cenu za poskytované služby v termíne splatnosti, spoločnosť AnTechNet, s.r.o. najskôr upozorní užívateľa v zvyčajne druhý pracovný deň po splatnosti na túto skutočnosť nespoplatnenou upomienkou, predovšetkým formou SMS správy na kontaktné telefóne číslo alebo e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu.

  V prípade oneskorenia úhrady ceny služby spojeného s potrebou zaslania písomnej upomienky môže byť užívateľovi účtovaná sankcia vo forme zmluvnej pokuty, resp. sankčného poplatku vo výške podľa platnej Tarify.

  Ak užívateľ neuhradí cenu za poskytované služby ani po uplynutí dodatočnej lehoty 10 dní od upozornenia má spoločnosť AnTechNet, s.r.o. právo pristúpiť k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania služieb. V takomto prípade môže dôjsť zároveň k účtovaniu poplatku za obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služieb vo výške podľa platnej tarify.

  Ak užívateľ neuhradí cenu za poskytované služby ani do 45 dní po jej splatnosti, spoločnosť AnTechNet, s.r.o. má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb. V prípade ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, spoločnosť AnTechNet, s.r.o. má právo vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve alebo príslušnom dodatku s viazanosťou.

  Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

  Vo všeobecnosti spoločnosť AnTechNet, s.r.o. uplatňuje politiku upozornenia užívateľa na nezaplatenú službu dostatočný čas pred blokovaním služieb.